Kontakt Japan:

Shonan trading Japan

Shonan Trading Co., Ltd.
5F Tobu Yokohama-2nd-Blg.
2-15-1 Kita-SaiwaiNishi-ku, Yokohama
220-0004 Kanagawa, Japan

Tel.:
+81 45 317 9380

E-mail:
mc(@)shonantrading.com